Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
ul.Poznańska 16, 64-361 Miedzichowo
tel.: 61 44 10 200
info@biblioteka-miedzichowo.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
Filia w Bolewicach
ul.Nowa 2, 64-305 Bolewicach
tel.: 61 44 11 718
info@biblioteka-bolewice.pl

Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dodano: 12.07.2012
REGULAMIN MIEDZICHOWSKIEGO UNIWERSYTETU III WIEKU

I. Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany jako forma kształcenia dorosłych  15 lipca 2011 roku. Celem jest wsparcie i aktywizacja przede wszystkim osób starszych, a także środowiskowa i międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Miedzichowo.
II. Patronat Honorowy nad Miedzichowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawują:
- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego przedstawiciel pełni funkcję Honorowego Rektora Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- Prezydentowa Anna Komorowska
- Jego Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogusław Marciniak
III. Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje jako sekcja Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie
IV. Instytucjami wspierającymi działalność w/w Uniwersytetu są Urząd Gminy Miedzichowo, Nadleśnictwo Bolewice i Zespół Szkół w Miedzichowie i w Bolewicach.
V. Słuchaczem uniwersytetu może zostać każdy zainteresowany pogłębianiem wiedzy i rozwojem intelektualnym.
VI. Kandydata Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obowiązuje:
- pobranie i wypełnienie zgłoszenia,
- dokonanie opłat za zajęcia
VII. Każda osoba wstępująca w poczet słuchaczy Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zobligowana jest do dokonania opłaty wpisowej (semestralnej) w wysokości 25 zł. Opłaty członkowskie nie podlegają zwrotowi.
VIII. Słuchaczy reprezentuje Rada Programowa wybierana na okres 3-letniej kadencji.
1. W skład Rady Programowej wchodzą:
- dziekan
- sekretarz
- skarbnik
- członkowie
2. Rada Programowa działa w oparciu o regulamin.
3. Zadaniem Rady Programowej jest ustalenie tematyki wykładów, konferencji, lektoratów językowych, prelekcji, konkursów, wystaw i innych zajęć, a także zaprezentowanie programu zajęć na dany semestr oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk naukowych i twórczych.
IX. Słuchacz ma możliwość uczestniczenia w trzech sekcjach tematycznych (do wyboru).
X. Słuchacz Miedzichowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, który ma charakter symboliczny.
XI. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest posiadanie indeksu.
XII. Prawa słuchacza wygasają w przypadku:
1. Rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach
2. Nieopłacenia składki semestralnej
XIII. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie sekcji liczących minimum 8 osób.
XIV. Formalnym zakończeniem semestru są wpisy wykładowców do indeksu – w tym zaliczenie wykładów.
XV. Rok akademicki rozpoczyna inauguracja i kończy oficjalne podsumowanie.
XVI. Przepisy końcowe:
1. Znakami firmującymi Miedzichowski i Uniwersytet Trzeciego Wieku są jego pieczęć i logo.
 
 

  
  Regulamin opracowała
Rada Programowa
Miedzichowskiego UTW

Dodano: 10.01.2012
Miedzichowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany jako forma kształcenia
 
dorosłych 15 lipca 2011r. Celem jest wsparcie i aktywizacja przede wszystkim osób
 
starszych i międzypokoleniowa integracja mieszkańców Gminy Miedzichowo.
 
Inauguracja roku akademickiego miała miejsce 20 października 2011r.
 
Patronat nad Miedzichowskim Uniwersytetem objęli : Prezydentowa RP Anna
 
Komorowskaoraz Rektor  UAM prof. Bronisław Marciniak
 
Zajęcia prowadzone są w Miedzichowie oraz Bolewicach z języków (niemiecki i angielski),
 
informatyki. Jest również sekcja psychologiczna, zdrowy styl życia oraz zajęcia sportowo -
 
rekreacyjne. W sumie stworzono sześć  sekcji, a zajęcia prowadzone były przez ośmiu
 
wykładowców.
 
Liczba studentów Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku w 2011 rouk to 91osób  natomiast
 
drugi semestr ukończyły 84 osoby.
 
 
 
 
GRATULUJEMY!!!
  
Nowych słuchaczy serdecznie zapraszany od nowego roku akademickiego!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej zdjęć znajdziesz na