Jak zostać czytelnikiem

Jak zostać czytelnikiem?

Aby zostać czytelnikiem należy:

  • zapoznać się z Regulaminem określającym zasady i warunki korzystania zezbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie
  • wypełnić kartę zapisu i własnoręcznym czytelnym podpisem zobowiązać się do jego przestrzegania; złożenie podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości i  respektowania regulaminu
  • okazać bibliotekarzowi aktualny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu sprawdzenia zgodności podanych w karcie zapisu danych
  • w przypadku czytelników niepełnoletnich konieczne jest pisemne poręczenie rodzica lub prawnego opiekuna i okazanie (do wglądu) jego dowodu tożsamości

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelników. Dane osobowe czytelników podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) i wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz do celów statystycznych. Na mocy w/w ustawy udostępniane być mogą jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Ze zbiorów i usług biblioteki można korzystać zaraz po dokonaniu formalności zapisu i otrzymaniu elektronicznej KARTY CZYTELNIKA. Otrzymana KARTA CZYTELNIKA uprawnia do korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich działach Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii w Bolewicach. Korzystanie z biblioteki i jej filii jest bezpłatne.

Skip to content