Polityka prywatności

Polityka prywatności związana z przetwarzaniem danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzichowie

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, obowiązującego od dn. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27 kwietnia 2016 r. ( zwanego dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie, mająca swą siedzibę: przy ul. Poznańska 16, 64-361 MIEDZICHOWO , tel. 61 44 10 200, e-mail: info@biblioteka-miedzichowo.pl
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych z którym może się Pani / Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl .
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki; tj. dla zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych z tego tytułu roszczeń, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, promocji działań kulturalnych i edukacyjnych Biblioteki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, adres do korespondencji, kategorię zawodową – obligatoryjnie oraz opcjonalnie – numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi użytkownika
  i wynika z zapisów ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r.
 5. Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia, jest Miejska
  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu z siedzibą ul. Witosa 8, 64-300 Nowy Tomyśl oraz Firma Sokrates Leszek Masadyński z siedzibą os. Stefana Batorego 13 C/27, 60-687 Poznań, realizująca na rzecz Administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
 6. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych nie jest przewidywane. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania, tj. pozostawania użytkownikiem
  Biblioteki, w przypadku zarejestrowanych czytelników jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz nastąpiło udostępnienie zbiorów.
Skip to content